2016. november 23., szerda

Ikervár - egy Rába menti Motte

Ikervár mottéja - elméleti rekonstrukciós elképzelés délkeleti nézet (Készítette: Pazirik Kft.)
Több neves várkutatónk írásaiban is találkozunk a motte erődítmények kérdéskörével, melyhez újat hozzátenni bár nem tudok, mégis szeretném összefoglalni a legfontosabb álláspontokat a motte építészettel kapcsolatban. Egyúttal szeretném bemutatni a közelmúltban Szőke Balázs szakmai segítségével készült motte rekonstrukciónkat is. 


Ikervár mottéja – elméleti rekonstrukciós elképzelés madártávlatból (Készítette: Pazirik Kft.)

Ikervár Vas megye egyik legrégebbi települése, írásos emlékeink alapján, a Rába partján királyi vár állott már a 11. században. A magyar krónika szerint itt kötött Géza herceg békét Salamon királlyal 1073-ban. 1255-ben szerepel először oklevélben, de még a török korban, illetve a II. Rákóczi Ferenc-féle szabadságharc idején is említésre kerül a település. A község pecsétnyomóján két vár volt látható, a rókadombi vár halma még áll (a Rába bal partján Sárvártól délre), a fazékdombi halmot már elhordták a helyiek szerint. Azonban azt, hogy egy vagy két vár volt-e valójában, vagy esetleg egyetlen kettős vár, és hogy ezek megegyeznek-e a fent említett halmokkal, már nehéz eldönteni. Dénes József következtetései szerint kettős motte állhatott Ikerváron, a Rába árterén keresztül Nyőgéren, Hosszúperesztegen át Karakóra vezető út mentén. Feld István az eddigi régészeti feltárás hiányára hivatkozva kétségeit fogalmazta meg Ikervárral, mint 11. századi mottéval kapcsolatban. Mi a róka-dombi vár rekonstrukciós modelljét készítettük el, kizárólag analógiák alapján, hisz az alaprajzon kívül semmit sem tudunk a vár egykori külleméről. A hat méter magas domb platójának átmérője 17m, tetején a fa torony elméleti rekonstrukciója német és francia motték analógiái alapján készült, a fiktív jelenetet pedig Hajnal Ödön korhű figurái népesítik be. Nézzük hát, hogy mit lehet tudni erről a ritkán emlegetett vár típusról! Ikervár mottéja – elméleti rekonstrukciós elképzelés délről (Készítette: Pazirik Kft.)

Hazánk területén a legkülönfélébb vártípusok épültek az őskortól kezdve, és természetesen nem kivételek ezek közül a Nyugat-Európában jól ismert motte típusú várak sem. De mielőtt megvizsgálnánk a magyarországi mottékat közelebbről, tisztázzuk mit is jelent ez a motte és bailey kifejezés, és honnan ered! A motte szó francia eredetű és földből hordott domb tetején álló várat jelent. A bailey szó jelentése egy fallal körülvett elővár közvetlenül a motte dombja mellett. Bár a bailey (ejtsd: béjli) angol szó, nyilvánvalóan a francia baile szóból ered, ami palánk erődítést jelentett. A németek a Vorburg szót használják az elővárra többnyire, de nem egységes a terminológia, maga a motte is sokszor többféle néven szerepel: „Motte, Turmhügelburg, Hausberg, Erdburg, Holzburg”. Ugyanazt a várlelőhelyet máshogy nevezik még a német nyelvterület kutatói is. Sok más európai országban élő kutató között sincsen a szakkifejezésekben konszenzus. A neolitikumtól kezdve léteztek motte jellegű várak - a legkülönfélébb méretekben és formákban tűntek fel az őskorban, a római korban és a későbbi népvándorlások korában. Mi azonban most kifejezetten a klasszikus értelemben vett motte építészet után érdeklődtünk.


Ikervár mottéja – elméleti rekonstrukciós elképzelés (Készítette: Pazirik Kft.)

E vártípus minden bizonnyal Franciaországból terjedt szét Európában, ahol már a 8. században építettek ilyen erősségeket. A 11. századra eljut Németországba és talán már a Szent István korában ideköltöző lovagok közvetítésével válik ismertté hazánkban is. Tehát az első hazai motték valószínűsíthetően német közvetítéssel jelentek meg. A Német Birodalomban a száli császárok korában szaporodott meg a motték száma (Elzászban például 70-nél több ilyen várat tart számon a kutatás), a 14. századra azonban már elavult vártípusnak számítottak, az írásos emlékek, mint felhagyott erősségeket említik őket. Nézzük a 11–12. századi német alaptípusok egyikét, a Grevenbroich melletti Husterknupp néven ismert várat. A 13. század második felében létrejött új várépítményt három lényeges építési periódus előzte meg. Az Ottók korában vizesárok és paliszád vette körül a síkságon épült cölöpházakat (Flachsiedlung). A 11. században kettéválasztották a várat és a déli részt enyhén megemelték. Ez a domb alkotta a későbbi motte központját (Kernmotte). A több fázisú harmadik periódusban épült fel a kb. 5m magas domb, amelynek átmérője megközelítőleg 55m volt. A várárokkal és paliszáddal körülvett, híddal és U alakú elővárral rendelkező magaslat 20m átmérőjű platóját is valószínűleg cölöpfal övezte, de erre csak analógiákból következtethetünk.


Ikervár mottéja – elméleti rekonstrukciós elképzelés (Készítette: Pazirik Kft.)

A motte egyik fontos jellemzője, hogy nem túl nagyméretű, ebből következtethető, hogy nem rendelkezett komoly hadászati szereppel háborús időkben. Hazánkban minden bizonnyal a 12–13. századra épülhetett a legtöbb, mivel László korától már nem volt szükség a nagy kiterjedésű kazettás szerkezetű földvárakra, ezért az újonnan épülő várak kisebbek és ezáltal olcsóbban megépíthetőek lettek. Ezek többnyire nem jelennek meg okleveles forrásanyagunkban, és történetük alig, vagy egyáltalán nem ismeretes. A kisméretű várakat kevés katonasággal is meg lehetett védeni, olcsóbb is volt, ezért ez a vártípus kézenfekvő volt a 12. században megjelenő vagyonos földbirtokos réteg számára. 


Általános jellegű angolszász stílusú motte vár sematikus modellje (Készítette: Szakonyi Balázs)


A földhalom vár síkvidéki, esetleg dombsági vártípus. A meredek oldalú mesterségesen összehordott földhalom tetején épült fa (ritkábban kő vagy tégla) építményhez páncélban felmászni lehetetlenség volt, a bejárathoz vezető meredek falépcső pedig kiválóan védhető volt kevés emberrel is. A motték dombját általában közvetlenül körülvette a várárok, tehát a domb lábához közel futott – hiszen a mesterséges halmot az árok kitermelt földjéből emelték. Mivel lakóhelynek nem volt se elegendő, se elég kényelmes a domb tetejére épült kis torony, a motte dombjának tövében létesült az elővár, amely sima fapalánkot jelentett. Az eredeti terepszinten, vagy attól feltöltéssel kissé megemelt magasságban épült, gyakorta saját árokkal. Ennek területén a nemesi udvarház és annak kiszolgáló épületei álltak. Egyes esetekben a vár kisebb település mellé is épülhetett, de nem ismeretlen az egyedül álló motte sem, amelynek semmilyen elővár része nem volt. Hazánkban azonban ez a vártípus ilyen tisztán jellegzetes formáját nem fogjuk egykönnyen fellelni, a kor magyar várépítői igyekeztek mindent a lehető legegyszerűbb módon végrehajtani, és a váraikat, ha tehették természetes magaslatokra építették, hogy ne kelljen annyi földet megmozgatni. Így a magyar várak nagyon sokféle formában épültek, de mivel túlnyomórészt gyorsan bomló anyagokból készültek, mára sajnos csak lepusztult várdombjaik ismertek, amelyek keveset árulnak el a hajdani erődítményről. Így aztán sok esetben az is kérdéses, hogy egyáltalán egy mottéval van-e dolga a kutatóknak. 


Viollet Le Duc illusztrációja La Tusque à Sainte-Eulalie d’Ambares mottéjáról

Mivel régészeti ismereteink ezek többségéről szegényesek, korabeli ábrázolásokat lehet még segítségül hívni a várak kutatásánál. Konkrétan magyar mottékról nem maradt fenn korabeli rajz, azonban az első korai ábrázolásokat az angliai normann hódítás történetét megörökítő bayeux-i kárpitról ismerjük. Ez a 11. század második felében, Hódító Vilmos hadjáratakor ábrázolja Normandiában Dol, Rennes, Dinan és Bayeux, Angliában pedig a hódító normannok által épülő Hastings mottéját. Hódító Vilmos stratégiája az volt, hogy a lehető leggyorsabban várak hálózatát építi ki a leigázott földön, hogy ezek a további hódítások kiinduló-pontjai lehessenek. A motték felépítéséhez nem kellett szakképzett munkaerő, egyes várak néhány hét alatt megépültek (egy legenda szerint volt, ami 8 nap alatt készült el). 


Bayeuxi kárpit részlete – Dinan mottéja


A Kárpát medencében temérdek esetleg motteként is azonosítható várhely van, de beható régészeti kutatás híján rendkívül nehéz feladat megállapítani egy lepusztult domb korát és eredeti funkcióját. Borsod megyében, a Bükk-hegység peremén például ötöt is jegyez a szakirodalom: a Leányvár és a Halomvár mellett Bükkábrány-Temető, Sajónémeti-Várhegy, Szihalom-Árpádvár. Ezek majd mindegyike feltételesen motte, azaz többféle elmélet létezik eredetüket illetően. Baráz Csaba szerint Szihalom dombja inkább egy őskori építmény, a bükkábrányi temető halma is inkább bronzkori vár, a Sajónémeti fölötti Várhegy kisebbik mottéja pedig nagy valószínűséggel huszita ágyúállás volt, hasonlóan a zagyvarónai Zagyvafő vára melletti ovális alakú erősséghez. Az Észak-Alföldön található szamosangyalosi Domahidy-hegy kapcsán is felmerült, hogy motte lehetett, a helyi lakosok szerint viszont 19. századi keletkezésű. Említhetnénk még a sorban Váchartyánt, a nyírkalászi Gara-halmot, a kerepesi templom dombot, és még sok másik helyszínt, amiről feltételezhető, hogy motte állt ott valaha.


Kanzach kortárs motte rekonstrukciója (Baden-Württemberg, Németország)

Hogy pontosabb képet kapjunk a motték méreteiről, vizsgáljuk meg a legnagyobb átmérő és a dombtető átlagos átmérőjének arányát: a 12. század elején épült Elmendorf kettős mottéjának (Doppelmotte) 5m és 7m magas dombjainak alap és platóátmérői: kb. 35 és 16m, illetve 45 és 22m. A 10. századi francia motték kisebb méretűek: Brettesville sur Laize, Villers-Canivet platóinak átmérője mindössze 20m, Saint-Viâtre átmérője 45m, a bajorországi Eichenhofen kör alakú árokkal védett területe 10-15m, Konzenberg 35m, Eberstall 20m, Hahnenberg pedig csak 10m átmérőjű. Ennek a korai vártípusnak tehát kicsi a mérete, a földkúpok átmérője általában 20m körüli, a platón pedig egy legfeljebb 8-10m oldalhosszúságú torony állhatott. A domb tetején kialakított sík platót általában nem építették be teljesen, ott több épület is helyet kaphatott. 


Turmhügelburg Lütjenburg, kortárs motte rekonstrukció (Németország)

A vártípust a német szakirodalom nem motténak nevezi, amennyiben a plató kicsi volt, amit a rajta emelt fa- vagy kőtorony teljesen lefedett. Ezeket magaslatra épült tornyos földvárnak (Turmhügelburg) hívják. Ezek elődjei a római limes dombra emelt, cölöpkerítéssel és árokkal védett, védőfolyosós és sátortetős őrtornyai (burgus), igaz ezek soha sem épültek mesterséges halomra. A magyar szakirodalomban a fából épült várak (castrum ligneum) talán egy része sorolható a motték közé. A Pécsvárad mellett található Kószavár is a kérdéses kategóriába esik, építési típusának  eldöntéséhez komolyabb régészeti kutatásra lenne szükség. Nyugat-Európában sok helyen építettek a közelmúltban valós méretű motte rekonstrukciókat korhű építőanyagokból. Ezek tanulmányozása is rendkívüli segítséget nyújtott rekonstrukciónk elkészítésében, mert így jól szemügyre vehetőek voltak az építményeken az ácsmunkák. Találunk ilyen várat a németországi Kanzachban (bár ez nem földhalomra épült), Vechta, Lütjenburg és Neuenrade városokban vagy a francia Saint Sylvain d'Anjouban, csak, hogy párat említsünk. A motték múltunk olyan emlékei, amelyek mulandó építőanyagaiknak köszönhetően nem sok tanulmányozni valót hagytak az utókornak, titkaik homályba vesznek, és tán pont emiatt olyan érdekfeszítőek még napjainkban is.


Saint Sylvain d'Anjou kortárs motte rekonstrukciója (Franciaország)