2014. március 26., szerda

Sümegi vár 1.0

Sümeget, mint birtokot Szent István király adományozta a veszprémi püspöknek 1000 körül. A hagyomány szerint már ekkor állt valamiféle erődítmény a Várhegyen, ahol a templárius lovagok megtelepedtek, és a déli oldalon 1210 körül elkezdték építeni a mai vár alapjait. Persze több elmélet is létezik, van, aki a tatárjárás utánra, 1260-70 tájára helyezi a vár építését, méghozzá Kaplony nembeli Zlandus veszprémi püspök személyéhez kapcsolja, de van, aki szerint a Balogh nemzetségből származó Széchy II. Pál püspök idejében, 1263-75 között került sor annak felépítésére. Első említése 1292-ből való, a községről 1340-ben írtak, amikor már temploma is volt. 

Valószínűleg először csak egy lakótorony épült fel, a mai öregtorony elődjeként. A vár többi része a XV. század közepén Unyomi Miklós várnagysága idején és irányításával épült meg. Ulászló egy 1442-es oklevelében azt olvashatjuk, hogy a támadók 1440-ben ostrom alá vették a várat és körülsáncolták. A kutatók arra következtetnek, hogy ez az akkor még nagyrészt beépítetlen Várhegy fennsíkján történt. Bizonyára pont ezen tapasztalatok késztethették Unyomi Miklóst, hogy az egész fennsíkot védőfallal vegye körül. A sümegi vár nagyobb bővítéseit a XV. század folyamán Gathalóczy Mátyás (1440-1457), Vetési Albert (1458-1486), majd ifjabb Vitéz János (1489-1499) püspökök idejében végezték.
Sümegi vár - XVII. század - elméleti rekonstrukció - 1.0 verzió

A vár 1524-ben leírt vártartomány gazdasági és birtokviszonyai a következők voltak: egy várnagy, egy alvárnagy, négy fegyveres őr, hét kapuőrző, egy pék és egy kertész. Hadifelszerelése 4 ágyú, 27 szakállas puska, fél hordó puskapor, lándzsák és nyílvesszők voltak. Először 1544-ben foglalta el a török a várat, de az rövid idő múlva felszabadult. Veszprém várának elfoglalásától, 1552-től, mintegy kétszáz éven át Sümeg volt a püspökség székhelye, ezért Köves András püspök megkezdte az ostrom során megsérült vár felépítését. 1569-ben Giulio Turco olasz hadmérnök Sümeg váráról is készített felmérést, amely pontosan mutatja a vár akkori állapotát. A XVII. század közepén Széchenyi György püspöksége alatt újabb építkezések történtek a várban és a városban. A vesztett szentgothárdi csatából 1664-ben erre visszavonuló török sereg megostromolta a várost, azt elfoglalta és felgyújtotta, a vár is kigyulladt. A vár helyreállítására Sennyei István püspök nevéhez fűződik, aki felépítette a kaputoronynál levő és róla elnevezett Sennyei-bástyát. A város is hamar felépült. Ezekből is láthatjuk, hogy a városnak nem egyszer kellett újjáépülnie. Korabeli iratok igazolják, hogy például az 1700-as tűzvész csak a Ferencesek kolostorát és négy, téglából és kőből épült házat kímélt meg. Ezért a városfalakon belül az újjáépítés során csak kőházak építését engedélyezték, megelőzve azt, hogy hasonló katasztrófák ismét előforduljanak. Ebből arra következtethetünk, hogy a település ezt megelőzően túlnyomórészt nádfedéses vályogházakból állhatott, amely építkezési forma még ma is kiválóan felismerhető a környéken.
Sümegi vár - XVII. század - elméleti rekonstrukció - 1.0 verzió

A sümegi vár rekonstrukciójával meglehetősen kemény fába vágtam a fejszémet. Több szempontból is nehéz feladat, ami rengeteg további kutatást fog kívánni. Azért ez a számítástechnikai kifejezés a címben, mert a vár rekonstrukciója kezdeti stádiumban van, tehát sok ponton kell még rajta módosítanom, mire a lehető legközelebb jutok a valószínűsíthető kinézetéhez. Bizonyos tekintetben szerencsés választás volt, hisz a vár falai túlnyomórészt állnak, illetve az elmúlt 100 év műemlékvédelmi munkáinak köszönhetően sok részlete visszaépítésre került. Nem kis erődítményről beszélünk! Legelső lépésként egy 17. századi állapotát próbáltam megragadni. Azért ezt, mert erről az állapotról tudni a legtöbbet. A barokk átépítések jelentősen megváltoztatták az építmény küllemét, ezért nem egyszerű visszafejteni a régebbi korokat. A gondot az jelenti, hogy így a várral együtt a hegy aljában elterülő várost is meg kellett építenem. Ennek kinézetét azonban nem egyszerű dolog rekonstruálni. De nézzük csak meg a vár építésének történetét, és vegyük sorba a még megválaszolásra váró kérdéseket!
Sümegi vár - XVII. század - elméleti rekonstrukció - 1.0 verzió

A szabálytalan sokszög alakú vár észak-déli irányban elnyúló tömege a meredek várhegy platójára épült, XV. században épült kaputornyához szerpentines út vezet. A kaputorony falába illesztve Senyei István veszprémi püspök monogramos címere látható 1674-ből, amit bizonyára az 1664-es török ostrom utáni felújításkor helyeztek el. A kaputorony már önmagában kérdéseket vet fel, mivel látható, hogy a jobbra nyíló őrszoba déli falában egykor felvonóhidas gyalogkapu helyezkedett el. Az írásos emlékek alapján olyan meredek volt a felső szakasz, hogy a szekereket kötéllel kellett leengedni. A Sennyei bástya Giulio Turco rajzán még nem látható, ezért minden bizonnyal később, a XVII. század végén építették. Ennek kövei is jelentősen eltérnek a vár többi falazatától. A kaputorony korábbi kinézete nem csak abban a tekintetben kérdéses, hogy mi volt a Sennyei bástya helyén pontosan, hanem abban is, hogy vajon volt-e csapóhíd, vagy portcullis alkalmazva korábban. Ezek eldöntéséhez személyesen meg kell vizsgálnom újra a helyszínen a falakat, illetve szakértői segítségre is szükség lesz.
Sümegi vár - XVII. század - elméleti rekonstrukció - 1.0 verzió

A külső kaputoronytól a belső kaputoronyig falszoros fut, melyet délről védőpártázatos fal véd. Ebben máig láthatóak a gyilokjárót tartó gerendafészkek, alul lőrések nyílnak rajta. Az öregtornyot védő nagy bástya támpillérének tövében egy ajtónyílás látható. Ehhez hasonló apróbb részleteket tudatosan nem dolgoztam ki egyelőre, mert szükségem lesz egy újabb helyszíni szemlére, hogy pontosan elkészíthessem ezeket. A belső kaputorony egy gyalogkapuval és egy lovaskapuval nyílik a falszorosba, csapóhídjai alatt 4 méter mély farkasverem tátong.
Sümegi vár - XVII. század - elméleti rekonstrukció - 1.0 verzió

A belső kaputoronytól jobbra a fellegvár található, aminek első formája a XIII. században épülhetett. Udvarát délről fal zárja le, melyben félköríves kapu nyílt, amit később befalaztak. Az 1959-ben meglelt Vetési Albert püspök (1458-1468) címerének helye pontosan ez a kapu felett volt. A belső kaputorony mellett nyílik egyből a folyosó, ami a fellegvárba vezet. A folyosó keleti oldalán található a várkápolna, amit 1498-ban Vitéz János püspök építtetett. Az öregtorony északkeleti sarkánál a falszoros keleti falában homokkőből és téglából rakott kút látható. Az öregtorony 3 méter vastag falai szinte teljes eredeti magasságukban állnak. A bejáratával szembeni boltozott ágyúállást a XVI. században, a Nagy-bástya megépítésekor alakították ki. Az öregtorony emeletére csak a fellegvár nyugati oldalán található lépcsőn keresztül lehetett feljutni.
Sümegi vár - XVII. század - elméleti rekonstrukció - 1.0 verzió

A belső kaputorony az udvarra néző oldalánál a XVII. században épített barokk lépcső rekonstrukciója látható. Ezt én is a ma látható lépcsőfeljáró alapján készítettem el. A földszinti szobából lehet feljutni a darabontok szobája feletti részre, míg a palotaépület déli helyiségeit egy ajtónyíláson keresztül lehet megközelíteni. Az ún. Hosszú-pincén keresztül a Kis-pincébe, majd a Nagy-pincébe jutunk. A Magas-torony előtti részen lépcső vezet északi irányba a nyugati falszoros töltésének védőfolyosójára. Érdekes, hogy a várfal mentén az északi és nyugati falszorosok ágyúkazamatás megszakításokkal földfeltöltéssel lettek magasított ágyúplatformokká alakítva - ezáltal megszűnt a falszorosok eredeti értelmében vett funkciója. Nem kizárt azonban, hogy eredetileg is ezzel a céllal épültek, és sosem működtek falszorosként.
Sümegi vár - XVII. század - elméleti rekonstrukció - 1.0 verzió

Az északi falszoros töltésében egy torony maradványait találták meg, míg az északi és keleti töltés találkozásánál a XVI. században épített Köves-bástyába vezető folyosók találhatóak. A Köves-bástyát 1554-ben emelték, eredetileg kétszintes volt, felső emeletét csak később építették rá, és tetővel fedték be.

A várudvar északkeleti végében egy vízgyűjtő ciszterna került feltárásra, ami fölé eredetileg egy kis kőépületet emeltek. Falainak maradványai máig fennmaradtak. Ezen kívül egy középkori verem és egy vízgyűjtő is előkerült a fennsíkon, ezek korabeli kinézetéről semmit nem tudok, további kutatásokra lesz szükség rekonstrukciójukhoz.
Sümeg - XVII. század - elméleti rekonstrukció - 1.0 verzió

A külső várfalak abban a tekintetben kérdést vetnek fel, hogy a XVII. században pártázatosak voltak-e. A korábbi időkben bizonyára volt védőpártázat a falakon, ami ma nem látható már. Kérdés, hogy az 1600-as években volt-e még szükség rá, amikor a töltések már ágyúplatformokként üzemeltek. Ez további kutatásokat igényel. A falak mögött különböző rendeltetésű helyiségek találhatóak, az ágyúállás előtti részben volt valószínűleg az istálló, felette pedig lakóhelyiségek sorakoztak. Az istálló utáni helyiség később épült az ágyúterem előterévé. A szomszédos helyiséggel együtt a fűtőfolyosóról gyújtották be tűzhelyüket az udvar felé eső következő szoba konyhájával együtt. Itt található a konyha és mellette a sütőház maradványa. A keleti szárny a legfiatalabb, ez nem esett át későbbi átépítésen.
a városfal helyszínrajza - forrás: muemlekem.hu

A Várhegy északnyugati lankáján található az ún. Tarisznyavár, ami valójában a Széchényi György veszprémi püspök által 1656-1658 között építtetett 1100 méter hosszú bástyákkal megerősített kőfal egyik kapujának bástyája, illetve egy kis falszakasz is megmaradt mellette. Ennek a városfalnak több szakasza fennmaradt, illetve egyik bástyája egy épület részeként látható ma. Miután 1700-ban a város nagy részét tűzvész pusztította el, a falakon belül a 18. század folyamán épült ki az ún. nemesi belváros. Központjában az 1649 után épített és 1724-1733 között jelentősen kibővített, Sarlós Boldogasszonynak szentelt, ferences kegytemplom és kolostor áll, valamint az 1748-1753 között Padányi Biró Márton veszprémi püspök által kiépített palota épületei. Ezek még nem álltak akkor, amely időszakot választottam a rekonstrukcióhoz, de egyes források szerint már akkor is állt püspöki lakóház Sümegen. A XVII. században felhúzott épületet feltehetőleg a ferences kolostor alapítója és a vár átépítője, Széchényi György emeltette. Ez a kb. 8x26 méteres, emeletes, egytraktusos épület lehetett a magja a mai palota nyugati szárnyának. Keletre, a XVI. században alakult ki az akkori jobbágyság városrésze, a Tokaj. Északi határában, a várba felvezető út lábánál áll a 18. században épített váristálló. Rekonstrukciómon ez az épület még nem szerepel. A belvárostól nyugatra, a középkori alapokon fejlődő ún. Tizenhárom Város városrészben áll a plébániatemplom. Mivel a falakon kívül eső városrészek pontos kiterjedéséről nincsenek ismereteim, ezeket a részeket szórványosan beépített szérűskertekkel, parasztházakkal ábrázoltam. A későbbiekben a kutatások alapján változtatok majd ezen is.
Sümeg a 19. században

A Rákóczi-szabadságharcban a vár és a város jelentős szerepet játszott, a kuruc katonaság központja volt, ezért az osztrákok 1713-ban felgyújtották, és nagy részét lerombolták. A vár régészeti feltárása Kozák Károly régész, helyreállítása Koppány Tibor építész vezetésével 1957-64 között történt meg az OMF költségére, ekkor tisztázták alaprajzi elrendezését, építési korszakait. 
Köszönet Horváth Zsoltnak a térképek terén nyújtott segítségéért!

Források:

Koppány Tibor - A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között

Gerő László: Várépítészetünk

varak.hu

muemlekem.hu